Zakopane turystyka i przygoda w Zakopanem - imprezy, noclegi Zakopane, Tatry, szlaki tatrzańskie - Zakopane z dziejów prasy zakopiańskiej.

Zakopane

Zakopane turystyka

 

» Zakopane turystyka  » Tatry  » schroniska  » Zakopane Online  » noclegi  » imprezy  » poczta

Z dziejów prasy zakopiańskiej

Ongiś czytano Ilustrowany Informator i Przwodnik Zakopanego, dziś Informator Zakopiański Historia prasy zakooiańskiej sięga lat 90 tych XIX wieku. W roku 1891 ukazały się trzy nunery pisma Zakopane w wyniku starań Walerego Eliasza. Koszt pisma poniosła Stacja Klimatyczna, W rok później ukazuje się Kurier Zakopiański, następnie Gazeta Zakopiańska.

Po okresie wydawnia nietrwałych pism zaczynają się ukazywać tygodniki np. Przegląd Zakopiański, a tak że różnego rodzaju informatory turystyczne (od poczatlu lat 20 tych). Jednym z nich był Ilustrowany Informator i Przewodnik Za kopanego wydany przez... Związek Doroż karzy Konnych w Zakopanem w roku 1936. W swej treści zawierał nie tylko wykaz pen sjonatów, hoteli, a także lekarzy, adwoka tów, sklepów, cukierni, piekarni itp... Warte zauważenia były cenniki maksymalnych cen na różnego rodzaju usługi i to nie tylko hotelowe pensjonatowe, ale także maksy malna cena kawy, herbaty w cukierni, koszt przejażdki dorżkarskiej z jednego krańca Zakopanego na drugi kraniec Zakopanego.

Wiele kursów dorożkarskich obejmo wało 1 lub 2 godzinne czekanie na gościa np. kurs do Doliny Koscieliskiej obejmował 1 godzinne oczekiwanie na gości, którzy po dojechaniu do celu mieli czas na prze chadzkę... to byty czasy! W cenach wielu hoteli i pensjoantow obowiązywała dopłata dla obsługi w wysokości 10 %. Ówczesne pisma dla turystów przedstawiały wykazy władz miasta oraz godziny przyjęć... Rze czą dziwną i niezrozumiałą dla wielu współczesnych był podział wszelkich ro dzajów ustu na chrześcijańskie i izrealickie, np. sklepy rzeźnickie chrześcijańskie i izre alickie, tak samo adwokaci, jadłodajnie.

Z Zakopanego odchodził regularnie pociąg do Lwowa oraz autobusy do Po pradu i Orawskich Zamków (dzisiejsza Słowacja). Autorzy uzielaja wielu rad tury stom np. "kogo stać na to, niech jedzie kolejką widokową na Gubałówkę... Tych co są zamożni, czy nie chcą iść pieszo, wywiezie Kolejka Linowa z Kuźnic na Ka sprowy Wierch. Są też sugestie spacero we dla osób delikatnych i niewytrenowa nych..." Rolę Centrum Informacji Tury stycznej spełniała Liga Popierania Turysty ki. Ach! to byty czasy... wspominają starzy górale!

zakopane promocja